PUHETERAPIA

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa laillistettu puheterapeutti. Puheterapian tavoitteena on parantaa lapsen kommunikaatio- ja toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päiväkodissa ja koulussa. Puheterapialla kuntoutetaan erilaisia vuorovaikutuksen, kielen, puheen, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia sekä syömisen vaikeuksia.

Puheterapiaan ohjautumisen syynä voi olla esim.:

– viivästynyt kielen ja/tai puheen kehitys
– oraali- ja puhemotoriikan pulmat, epäselvä puhe ja äännevirheet
– kehitysvammoihin tai autismiin liittyvät kommunikaatiovaikeudet
– kuulovammoihin liittyvät kommunikaatiovaikeudet
– änkytys tai sokellus
– lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
– valikoiva puhumattomuus (selektiivinen mutismi)
– vaikeudet syömisessä
– aivovammat

Puheterapiaa kustantavat Kela (www.kela.fi), hyvinvointialueet ja vakuutusyhtiöt. Tällöin kuntoutus pohjautuu puheterapeuttiseen arvioon, joka on useimmiten tehty perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Myös omakustanteisesti voi hakeutua puheterapiaan.

Terapiaprosessi alkaa sillä, että terapiajakso suunnitellaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa. Terapian aikana lapsen lähipiiriä ohjataan toimimaan niin, että kommunikaation ja toimintakyvyn haasteet haittaisivat mahdollisimman vähän ja lapsen voimavarat saataisiin paremmin käyttöön. Puheterapiassa ensiarvoisen tärkeää on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Parhaan tuloksen antaa puheterapia, joka on aloitettu riittävän varhain sekä toteutettu tarpeeksi tiiviisti ja oikea-aikaisesti.

Sanoittain Oy Puheterapia